Spolek Rodiče Povrly

Spolek Rodiče Povrly byl zaregistrován u Krajského soudu v Ústí nad Labem jako spolek pod IČ 265 78 212. Individuálním členem spolku může být každý občan České republiky starší 18 let, který se ztotožňuje s cílem a programem spolku a jeho stanovami. Prioritně jsou členy spolku rodiče žáků Základní školy Povrly.

  • číslo účtu spolku pro bezhotovostní příjem příspěvků (příspěvky 150 Kč) najdete v kontaktech.

Základním cílem spolku je koordinace a sjednocení výchovného působení rodiny a školy, organizace některých sportovních a kulturních akcí a zajišťování dobrovolné finanční a materiální pomoci na celkový rozvoj ZŠ v Povrlech.

Ke splnění tohoto cíle zejména:

  • Cestou dobrovolných příspěvků rodičů a přátel školy, darů od jiných fyzických a právnických osob a vlastní činností získává finanční a materiální prostředky a poskytuje je na základě vlastního rozhodnutí škole ke zlepšování školního prostředí, obohacení forem výchovné a výukové činnosti školy.
  • Předkládá náměty, podněty a doporučení rodičů a přátel školy k rozvoji výuky a vzdělávání, seznamuje vedení školy s připomínkami a stížnostmi rodičů.
  • Úzce spolupracuje s vedením školy, zejména při rozhodování o účelnosti použití prostředků spolku v konkrétních případech.

Hospodaření spolku:

  • Majetek spolku tvoří členské příspěvky, dary, výnosy z akcí a jmění spolku.
  • Výdaje jsou určeny zejména pro materiální a finanční pomoc škole, zlepšení výchovné, výukové a zájmové činnosti dětí – žáků školy, a to všech žáků bez ohledu na to, je-li zákonný zástupce žáka členem spolku či nikoliv.
  • Se svým majetkem hospodaří spolek samostatně a nezávisle v souladu s obecně závaznými předpisy a rozpočtem, schváleným pro každý školní rok výborem spolku. Kontrolu hospodaření provádí osoby určené tímto výborem.

Spolek děkuje všem, kterým záleží na našich dětech a poskytují finanční příspěvky či dary. Budete-li mít zájem o spolupráci se spolkem nebo chcete také poskytnout finanční příspěvek či dar, obracejte se, prosím, na předsedkyni spolku Mgr. Zuzanu Šedivou. Výbor spolku organizuje během školního roku vždy několik akcí jak pro žáky školy, tak i pro rodiče. Spolek se schází dle potřeby vždy před konáním akcí nebo po třídních schůzkách.

dokumenty