Historie školy

 

Základní škola se nachází v obci Povrly, která leží přibližně 12 km od města Ústí nad Labem, centra Ústeckého kraje. Obec má velmi výhodnou polohu – leží na levém břehu řeky Labe, kterým prochází významné železniční a silniční spojení. Povrly jsou tak dopravně velmi dobře dostupné jak z Ústí nad Labem, tak i z blízkého Děčína. Lze využít i říční přívoz, kterým jsou Povrly spojeny s obcí Velké Březno na protějším břehu Labe.

Samotná budova školy, v níž se začalo učit ve školním roce 1976/77, je umístěna v malebném údolí Královského (či Lužeckého) potoka, který v obci ústí do Labe.
Samotná budova školy, v níž se začalo učit ve školním roce 1976/77, je umístěna v malebném údolí Královského (či Lužeckého) potoka, který v obci ústí do Labe.

 

Nejstarší školou na Povrlsku byla škola v Českém Bukově založená roku 1635. V 17. století rovněž vznikla škola v Roztokách. V Povrlech byla škola otevřena v roce 1782. Jako poslední vznikla škola v Mirkově, a to roku 1906. Jednalo se ve všech případech o školy německé. Česká menšinová škola vznikla v Povrlech až ve 30. létech minulého století, před rokem 1938 ji vedl učitel August Drašner. Škola však byla trnem v oku místním nacistům a po okupaci pohraničí přestala existovat. Před vznikem české školy v Povrlech docházely české děti do škol v Neštěmicích a Malém Březně, kde byly tyto školy založeny již na počátku první republiky. Prvním ředitelem Obecné školy v Povrlech byl v letech 1945-1947 Josef Tůma. Během následujících let se počet dětí výrazně zvýšil, a proto byla v roce 1959 zřízena úplná základní devítiletá škola. K původní staré školní budově byl přistaven dřevěný pavilón finského typu s pěti třídami, malým kabinetem a jídelnou pro školní stravovnu.

Budova školy, sloužící svému účelu již od roku 1901, se stala časem nevyhovující, a proto bylo v roce 1967 přistoupeno k výstavbě nové školní budovy, ve které se začalo učit od školního roku 1976/77. Slavnostní otevření nové školní budovy se konalo 28. srpna 1976. Prvním ředitelem v nově vybudované škole se stal Josef Studecký, tehdejší ředitel ZDŠ, který tuto funkci zastával až do konce školního roku 1981/82. Od září 1982 do února 1983 byla za nepřítomnosti ředitele pověřena vedením školy Václava Ašenbrenerová, zástupkyně ředitele, a od března 1983 se stal ředitelem školy Václav Hraba, který v této funkci setrval do konce školního roku 1986/87. Po odchodu V. Hraby byla opět prozatímně pověřena vedením školy zástupkyně ředitele V. Ašenbrenerová a v únoru 1988 nastoupila do funkce ředitelky Václava Oravová. V důsledku převratných politických a společenských změn v našem státě během školního roku 1989/90 byla ředitelka Oravová odvolána ze své funkce a na základě konkurzního řízení byla od 1. 5.1990 ředitelkou školy jmenována Mgr. Jaroslava Najmonová. Za jejího vedení si škola vybudovala velmi významné postavení nejen v rámci celého okresu, ale na exkurze do školy přijíždějí učitelé z mnoha míst Ústeckého kraje i z Liberecka. Od roku 1998 ověřovali učitelé 1. stupně alternativní metody práce v programu Začít spolu, postupně začali využívat osvědčené metody z tohoto programu ve své práci i učitelé na druhém stupni školy. Dlouhodobou úspěšnou realizací programu Začít spolu se dobré jméno školy dostalo do povědomí širokého okolí. Od 1.2.2001 má škola statut Tréninkového centra vzdělávacího programu Začít spolu. Řada učitelů začala spolupracovat se vzdělávacími centry v severních Čechách jako lektoři. Rozvoj zaznamenala i spolupráce s pedagogickou fakultou UJEP Ústí nad Labem. Škola se stala fakultní školou.

Od 1. ledna 2003 nabyla škola právní subjektivity a byla k ní přičleněna rovněž mateřská škola, která sídlí v budově školy. Od tohoto data nese název Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace. Mateřská škola je také zapojena do programu Začít spolu. V současné době pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu.

V roce 2006 začali pedagogičtí pracovníci základní školy intenzivně pracovat na tvorbě vlastního školního vzdělávacího programu Začněme spolu, podle kterého začala výuka od 1. září 2007, a to v prvním a šestém ročníku. Postupně se tento vzdělávací program uplatňoval v dalších ročnících. Velmi významnou úlohu ve vzdělávání žáků školy má environmentální výchova. Škola se zapojila do mezinárodního programu Ekoškola, získala tento prestižní titul Ekoškola a již několikrát jej obhájila. Škola se také profiluje výukou povinného předmětu Etická výchova od 3. do 8. třídy. Výuka přináší úspěchy v podobě pozitivního školního klimatu. Od října 2014 nese titul Etická škola stříbrného stupně.

Další prioritou školy je finanční gramotnost – jsme první školou v ČR, které bylo uděleno ocenění Finančně gramotná škola zlatého stupně. Součástí vzdělávání jsou vzdělávací projekty, kterými se naplňují průřezová témata. Postupně se zavádí výuka matematiky podle profesora Hejného. Škola má dlouhodobé zkušenosti se vzděláváním žáků se speciálně vzdělávacími potřebami. V rámci volnočasových aktivit škola nabízí širokou škálu zájmových kroužků. Součástí výchovně vzdělávacího procesu je i školní družina.

V roce 2020 probíhá rozsáhlá rekonstrukce budov a areálu školy.

 

školní jídelna (PŘED)
školní jídelna (PO)

 

průchozí pergola mezi pavilony (PŘED)
průchozí pergola mezi pavilony (PO)

 

školní bazén (PŘED)
školní bazén (PO)

 

aktualizace : 

– na základě výsledku konkurzního řízení byla dne 1. 7. 2018 jmenována do funkce řed. školy zřizovatelem Obec Povrly Mgr. Věra Slezáčková

– v roce 2018 se stala škola bezbariérovou, kdy jsme v rámci dotačního titulu Zvýšení kvality vzdělávání v rámci předmětu Svět práce provedli bezbariérový přístup jak do budovy školy, tak do rekonstruované moderní učebny kuchyňky a sociálního zařízení

– od školního roku 2017 využíváme projektů (Počítáme s vámi 2017-2019, O krok dál 2019-2021, Pojďme ještě dál 2021-2023) spolufinancovaných Evropskou unií, které jsou cílené na zvyšování kvality předškolního a základního vzdělávání, sociální integraci dětí a žáků, zvýšení kvality odborné přípravy, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, …

– od školního roku 2018-2021 jsme ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání vstoupili do projektu Podpora budování kapacit pro rozvoj základních pre/gramotností v předškolním a základním vzdělávání – Podpora práce učitelů (PPUČ) jako pilotní škola, jehož cílem bylo vytváření systému, který umožní efektivní rozvoj gramotností ve školách

– během léta – zimy 2020 proběhla kompletní rekonstrukce elektrických rozvodů, osvětlení, vnitřních omítek, bazénu z výzvy Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství

– posledním počinem bylo v roce 2021 vybudování Zahrady v přírodním stylu pro mateřskou školu v rámci výzvy Ministerstva životního prostředí

– nesmíme opomenou opětovné získání mezinárodního certifikátu Ekoškola pro období červen 2021-červen 2024

– V únoru 2024 došlo k dokončení a předání dlouhodobého projektu „Vybudování dvou odborných učeben a datové sítě s Wi-Fi segmentem, kompletně splňující standard konektivity základních škol dle požadavků IROP“. V rámci projektu došlo k proinvestování 13mil. korun (s 10% spoluúčastí obce Povrly) v oblastech konektivity (vytvoření kompletních sítí včetně páteřní optické sítě, pevného připojení, wi-fi připojení včetně venkovního areálu školy, serverovny atd.) a kompletní rekonstrukci dvou nevyhovujících učeben ICT. V těchto učebnách proběhly stavební práce (elektrorozvody v podlahách, nová krytina a výmalba), byly vybaveny nábytkem na míru (skříně, stoly, židle) a novou technikou (počítačová hnízda, digitální panely, 3D tiskárny). Zároveň jsme jsme se posunuli v možnostech výuky informatiky v rámci revize RVP (stavebnice pro programování, robotiku, návrhy pro 3D tisk).