Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/24

  • Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2023-2024 proběhne 20. 4. 2023 od 17.00 v budově školy.
  • Zápis se týká dětí, které dovrší 6 let věku do 31. srpna 2023.
  • Zákonní zástupci podají žádost o přijetí nebo žádost o odklad školní docházky.
  • V případě, že budete žádat o odklad školní docházky pro své dítě, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře.
  • Požádáte-li o přihlášení k povinné školní docházce dítěte, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června školního roku 2023/24, může být přijato je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé.
    • Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince 2022 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.
    • Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června 2024 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.
  • Pro rodiče přijatých prvňáků připravujeme na 6. června 2023 informativní schůzku od 17.00 hodin. Na ní budete seznámeni se školním vzdělávacím programem Začněme spolu, s metodami, které používáme ve výuce, s organizací vzdělávacího procesu a chodem školy. Pozvánky vám včas doručíme.