projekty a dotace

Vybudování dvou odborných učeben a datové sítě s Wi-Fi segmentem, kompletně splňující standard konektivity základních škol dle požadavků IROP

reg. číslo: CZ.06.04.01/00/22_037/0002339

Dílčím cílem projektu je modernizace dvou odborných učeben, konkrétně učebny IT a učebny cizích jazyků. Ty budou sloužit pro odborné vzdělávání s cílem naplnění klíčových kompetencí v oblasti polytechnického vzdělávání, cizích jazyků a digitálních technologií.

Dalším dílčím cílem projektu je zlepšení úrovně konektivity školy dle Standardu konektivity.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 NA CESTĚ

 • Naše mateřská škola, základní škola a školní družina společně realizují projekt s názvem Na cestě, registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/22_002/0005934, podpořený z výzvy MŠMT č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I, operačního programu Jan Amos Komenský (dále jen „OP JAK“).
 • Projekt je zaměřen na:
  – personální podporu –práce školního speciálního pedagoga v základní škole
  – vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ, ZŠ a ŠD
  – inovativní vzdělávání dětí v mateřské škole, základní škole i školní družině
 • Doba realizace projektu: 1. 9. 2023 – 31. 8. 2025
 • Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků školy, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a zavádění inovativních metod výuky.
 • Tento projekt je spolufinancován EU.

 • Naše škola se zapojila do projektu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy
 • Projekt je spolufinancován z EU – „Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“
 • Popis: Doučování ve smyslu Národního plánu doučování není standardní činností pedagogů, jedná se o činnost, která je nad rámec práce pedagogů. Smyslem je zvýšit pedagogickou podporu zejména při vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem nejen z distanční výuky. Potřeba podpory může ale směřovat i k dalším žákům, kteří nemusí zaostávat v prospěchu nijak významně, ale i tak je období distanční výuky zasáhlo (např. velmi omezené či žádné možnosti pro podporování a rozvíjení svého talentu u nadaných žáků).

 POJĎME JEŠTĚ DÁL

 • Naše mateřská školka a základní škola společně realizují projekt s názvem Pojďme ještě dál,
  registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020315, podpořený z výzvy MŠMT Podpora
  škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III.
 • Doba realizace projektu je od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2023.
 • Projekt je zaměřen na:
  – Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv –
  MŠ i ZŠ
  – Využití ICT ve vzdělávání v mateřské škole i v základní škole
  – Extrakurikulární rozvojové aktivity pro žáky ZŠ – Kluby a Doučování žáků
  ohrožených školním neúspěchem
  – Projektové dny mateřské školy a základní školy
 • Hlavními cíli projektu jsou sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do
  vzdělávání, kvalitní podmínky pro inkluzivní vzdělávání a zvýšení kvality vzdělávání a
  odborné přípravy včetně posílení její relevance pro trh práce.
 • Tento projekt je spolufinancován EU.


 • Tento projekt byl podpořen MAS Labské skály v rámci 1. výzvy – IROP – Kvalitní školy pro všechny z alokace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014-2020, reg. projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006113
 • Projekt ZVÝŠENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PŘEDMĚTU SVĚT PRÁCE je spolufinancován Evropskou unií.
 • Rekonstrukce učebny kuchyňky na nové moderní prostory v rámci předmětu Svět práce.
 • Aktivity zajišťující rovněž bezbariérový přístup jak do budovy školy, tak do rekonstruované učebny a bezbariérové WC.

 

 Učitelé naší školy se zapojili do projektu Podpora práce učitelů, který realizuje Národní pedagogický institut ČR  a je financovaný z Evropských fondů. Doba dalece postoupila a být gramotný neznamená umět číst, psát a počítat. Jsme si toho vědomi, a tak učíme u dětí rozvíjet matematickou, čtenářskou, digitální gramotnost a informatické myšlení.

K projektu vznikla i webová stránka Gramotnosti pro život (www.gramotnosti.pro), kde se dozvíte, proč je důležité rozvíjet gramotnost u dětí a žáků. Čerpáme z ní nápady pro výuku, a proto zveme k inspirativnímu čtení i Vás rodiče našich žáků.


O KROK DÁL

 • Naše mateřská škola, základní škola a školní družina realizují společně projekt s názvem O krok dál, registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011392, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.
 • Doba realizace projektu je od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2021.
 • Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv, extrakurikulární rozvojové aktivity pro žáky základní školy – Čtenářský klub, Klub zábavné logiky, Badatelský klub, Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, využití ICT ve vzdělávání ve školní družině, zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v mateřské škole, personální podporu školní družiny – školní asistent, projektové dny mateřské školy, základní školy a školní družiny a komunitně osvětová setkávání v mateřské škole
 • Hlavními cíli projektu jsou zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ, zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, zvýšení kvality odborné přípravy včetně posílení její relevance pro trh práce, sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání.
 • Tento projekt je spolufinancován EU.

2017_logo_projekt_pocitame_s_vami

 • V rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ se naše škola zapojila ve školním roce 2016/2017 do projektu s názvem „Počítáme s vámi“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001413.
 • Díky dotaci jsme mohli přijmou na ZŠ speciálního pedagoga, do MŠ školního asistenta.
 • Děti mohou navštěvovat mimoškolní vzdělávací aktivity – 4 kroužky doučování, 2 čtenářské kluby klub zábavné logiky a deskových her
 • pro pedagogy je zajištěno další vzdělávání v oblasti matematické gramotnosti (ZŠ) a inkluzivního vzdělávání (MŠ)
 • učitelé ZŠ si mohou zvýšit kompetence ve využívání metody CLIL nebo si vyzkoušet tandemovou výuku.

 

2014_logo_projekt_didaktika_pro_kyberprostor (3K)

V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání výzva 57
se naše škola zapojila do projektu Šikovné ruce, reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/57.0341


2014_logo_projekt_didaktika_pro_kyberprostor (3K)

V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
prioritní osy 1– Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání výzva 56
se naše škola zapojila do projektu Angličtina bez hranic, reg. č.: CZ.1.07./1.1.00/56.1389


 • Ve školním roce 2014/2015 je naše škola zapojena do projektu Minipodnikání na ZŠ (Reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0062)
 • Realizátorem je vzdělávací nezisková organizace Junior Achievement o.p.s. a Vysoká škola ekonomická v Praze.
 • Projekt je podpořen ESF, EU, MŠMT ČR, a OP vzdělávání pro konkurenceschopnost.
 • Do projektu se zapojilo 19 minipodniků z celé ČR.
 • Rozhodli jsme se, že výtěžek z „podnikání“ předáme Fondu Sidus (www.fondsidus.cz), který si klade za cíl dlouhodobě podporovat nemocné a potřebné. S touto obecně prospěšnou
  společností mnoho let spolupracujeme.
 • Na naší škole vznikly dva minipodniky MarPo a Green4Kids

VSE_ekonomicka (9K)JA_czech (8K)

 

 

 


Škola je zapojena do výzvy EU peníze školám.

V rámci klíčové aktivity III/2 (Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT) jsme zpracovali DUMy z těchto tematických okruhů:

 • Český jazyk(I. a II. st.), Anglický jazyk, Dějepis(II. st.), Dějepis – konflikty, Fyzika(6. a 7. r.), Fyzika(8. a 9. r.)
 • Geologie(II. st.), Hudební výchova, Lidské tělo(I. st.), Matematika(I. a II. st.), Objevy(I. st.), Přírodověda
 • Regionální zeměpis, ČJ – Cvičení pro dys poruchy, Živá příroda(II.st.), Chemie(II. st.), Výchova ke zdraví
 • Výtvarná výchova


 

Naše škola se zapojila do projektu Didaktika pro kyberprostor (DIKYPR),
Reg. Č.: CZ.1.07./1.3.00/51.0027, jako partner společnosti itelligence, a.s.

 • Projekt je zaměřen na vzdělávání pedagogů v oblasti práce s mobilními ICT typu notebook/tablet.
 • Škola je spolupracující organizací projektu Region.
 • Program environmentální výchovy v Ústeckém a Karlovarském kraji.

2014_logo_projekt_didaktika_pro_kyberprostor (3K)

2014_itelligence-logo (7K)