Školská rada

Složení školské rady pro volební období říjen 2020 – září 2023

doc. PhDr. Ivana Ašenbrenerová, Ph.D. jmenovaná Radou obce Povrly
Pavel Čejka – zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků školy
Mgr. Jakub Hacko – zástupce pedagogických pracovníků


Rada obce Povrly zřídila při Základní škole a Mateřské škole Povrly, okres Ústí nad Labem školskou radu. Tento orgán je zřízen na dobu neurčitou. Rada obce Povrly dne 12. 7. 2005 vydala v souladu s ustanovením § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zřizovací listinu školské rady při Základní škole a Mateřské škole Povrly, okres Ústí nad Labem. Školská rada umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům základní školy a zřizovateli podílet se na správě školy.

Hlavní účel a předmět činnosti školské rady je vymezen v § 168 školského zákona:

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu školy
 • schvaluje školní řád a navrhuje případné změny
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Složení školské rady:

 • Usnesením Rady obce Povrly ze dne 21. 6. 2005 byl schválen volební řád pro volby členů školské rady.
 • počet členů školské rady byl stanoven na tři členy
 • třetinu členů školské rady jmenuje Rada obce Povrly
 • třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků z osob způsobilých k právním úkonům
 • třetinu členů školské rady volí pedagogičtí pracovníci základní školy ze svých řad
 • členem školské rady nemůže být ředitel(ka) školy
 • týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy

Funkční období členů školské rady

 • funkční období členů školské rady je tři roky
 • členství ve školské radě zaniká: uplynutím funkčního období, odstoupením, úmrtím, odvoláním jmenovaného zástupce Radou obce, ukončením pracovního poměru zástupce pedagogického pracovníka
 • První zasedání školské rady svolává ředitel(ka) školy nejpozději do 30 dnů od vyhlášení výsledků voleb. Školská rada dále zasedá nejméně dvakrát ročně. Každé další zasedání svolává předseda školské rady.

dokumenty