Školská rada

Složení školské rady pro volební období říjen 2020 – září 2023

doc. PhDr. Ivana Ašenbrenerová, Ph.D. jmenovaná Radou obce Povrly
Pavel Čejka – zvolena zákonnými zástupci nezletilých žáků školy
Mgr. Jakub Hacko – zástupce pedagogických pracovníků


Rada obce Povrly zřídila při Základní škole a Mateřské škole Povrly, okres Ústí nad Labem školskou radu. Tento orgán je zřízen na dobu neurčitou. Rada obce Povrly dne 12. 7. 2005 vydala v souladu s ustanovením § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zřizovací listinu školské rady při Základní škole a Mateřské škole Povrly, okres Ústí nad Labem. Školská rada umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům základní školy a zřizovateli podílet se na správě školy.

Hlavní účel a předmět činnosti školské rady je vymezen v § 168 školského zákona:

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu školy
 • schvaluje školní řád a navrhuje případné změny
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Složení školské rady:

 • Usnesením Rady obce Povrly ze dne 21. 6. 2005 byl schválen volební řád pro volby členů školské rady.
 • počet členů školské rady byl stanoven na tři členy
 • třetinu členů školské rady jmenuje Rada obce Povrly
 • třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků z osob způsobilých k právním úkonům
 • třetinu členů školské rady volí pedagogičtí pracovníci základní školy ze svých řad
 • členem školské rady nemůže být ředitel(ka) školy
 • týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy

Funkční období členů školské rady

 • funkční období členů školské rady je tři roky
 • členství ve školské radě zaniká: uplynutím funkčního období, odstoupením, úmrtím, odvoláním jmenovaného zástupce Radou obce, ukončením pracovního poměru zástupce pedagogického pracovníka
 • První zasedání školské rady svolává ředitel(ka) školy nejpozději do 30 dnů od vyhlášení výsledků voleb. Školská rada dále zasedá nejméně dvakrát ročně. Každé další zasedání svolává předseda školské rady. Schůzky školské rady:

dokumenty