Ceny služeb

Školní stravování

Cena oběda v naší školní jídelně je stanovena podle věkových skupin takto:

 • MŠ – strávníci 3 – 6 let stravné 45 Kč (přesnídávka, oběd, svačina)
 • MŠ – strávníci 7 – 10 let stravné 50 Kč (přesnídávka, oběd, svačina)
 • ZŠ – strávníci 7 – 10 let stravné 35 Kč (oběd)
 • ZŠ – strávníci 11 – 14 let stravné 37 Kč (oběd)
 • ZŠ – strávníci 15 a více let stravné 40 Kč (oběd)

Kategorie dětí a žáků jsou rozděleny dle Vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

Každý strávník (mimo MŠ) si musí zakoupit v hotovosti kreditní kartu (40,00 Kč) nebo čip (zálohová cena 117,00 Kč – při vrácení nepoškozeného čipu se částka vrací opět v hotovosti). Karta nebo čip platí po celou dobu školní docházky. Při ztrátě nebo znehodnocení karty či čipu si musí strávník zakoupit nové.

Mateřská škola

 • Celodenní pobyt 400 Kč/měsíc
 • Děti, které se nezapočítávají do počtu dětí MŠ a vzdělávají se pouze v tzv. zbývající době, kdy jiné dítě pravidelně opustí MŠ 200 Kč/měsíc.
 • Děti, které se vzdělávají v posledním ročníku nejvýše 12 měsíců 0 Kč

Školní družina

Žáci, kteří jsou zapsáni do školní družiny, platí měsíčně za vzdělávání a školské služby 200 Kč/měsíc.

Zájmové kroužky

Příspěvek na provoz zájmových kroužků organizovaných školou činí za jeden kroužek 200 Kč na dítě za jedno pololetí školního roku.

Nájemné a pronájem

  • pronájem tělocvičny: 250 Kč/hod.
  • pronájem bazénu: 300 Kč/hod./10 osob, 500 Kč/hod./20 osob
  • pronájem jídelny a kuchyně na jednorázové akce: 2500 Kč.
  • pronájem jídelny: 1000 Kč/den nebo 100 Kč/hod.
  • pronájem učebny: 100 Kč/hod.
  • pronájem místností pro turisty: 100 Kč/osobu/den.
  • pronájem cvičné kuchyňky: 200 Kč/den.

Nájemní smlouvy se zájemci uzavírá ředitelka školy Mgr. Věra Slezáčková.

Na základě obecně závazné vyhlášky obce č. 6/2019, o místním poplatku z pobytu (Zákon č. 565/1990 Sb., v platném znění) se stanovuje výše poplatku za pobyt na 15 Kč/den/osoba.

Osvobození od poplatku stanovuje § 3b odst.1 zákona o místních poplatcích.

Ostatní služby

Kopírování na kopírovacích strojích:

 • 3,00 Kč (A4 jednostranné)
 • 5,00 Kč (A4 oboustranné)
 • 5,00 Kč (A3 jednostranné)
 • 9,00 Kč (A3 oboustranné)

Tisk:

 • 3,00 Kč (A4 černobílé)
 • 10,00 Kč (A4 barevné)

Učebnice a pracovní sešity

  • Ztráta učebnice, pracovního sešitu apod. dle aktuálního ceníku. Nadměrné poškození učebnice (nelze ji použít v dalším školním roce) při vrácení na konci školního roku první uživatel 100% z aktuální ceny, druhý uživatel 50% z aktuální ceny, další uživatel 20% z aktuální ceny.
  • Úhrady jsou vybírány v kanceláři školy.
  • Za správnost výběru Kč dle sazebníku odpovídá zástupce ředitelky školy.
  • Zástupce ředitelky školy je povinen žadateli na jeho žádost potvrdit předpokládanou výši úhrady nákladů.
 • Úhrada nákladů je příjmem školy.

Šatní skříňky

 • náhrada zámku 162,-
 • zhotovení nového klíče zajišťuje zákonný zástupce