Žákovský parlament

Složení Žákovského parlamentu

Předsedkyně: ?
Místopředsedkyně: ?
Zapisovatelka: ?
Hlášení v rozhlase: ?
Pověřená učitelka/učitel: Mgr. Ladislav Kovář

Úkoly Žákovského parlamentu

 • spolupodílet se na řešení problémů školy
 • hledat a nalézat nejvhodnější řešení problémů žáků
 • uspokojovat návrhy a přání ostatních žáků
 • spolupodílet se na akcích školy
 • navrhovat a plánovat sportovní a kulturní akce, volnočasové aktivity žáků
 • zabývat se připomínkami ke stravování
 • sledovat a kontrolovat pořádek v třídách, šatnách, na WC apod.
 • zabývat se výskytem rizikového chování na škole

Schůzky Žákovského parlamentu

 • konají se každé první úterý v měsíci od 12: 45hod
 • schůzky výboru s vedením školy se budou konat ihned po jednání ŽP
 • z každého zasedání je pořizován zápis
 • pověřený učitel tlumočí výsledky jednání a připomínky žáků na poradách ostatním členům pedagogického sboru

Výbor

 • výbor musí být alespoň tříčlenný
 • výbor zvolí ze svých členů předsedu a místopředsedu
 • výbor informuje vedení školy o připomínkách a návrzích, které se týkají chodu školy
 • vedení projedná s výborem možnosti řešení
 • výbor je povinen informovat členy ŽP o jednání s vedením školy

Členy Žákovského parlamentu

 • jsou zástupci třídních kolektivů z 4. – 9. ročníku.
 • členy parlamentu mohou být všichni žáci, kteří se chtějí aktivně podílet na práci žákovského parlamentu.
 • člen parlamentu může být během roku odvolán, pokud se nepodílí aktivně na činnosti parlamentu
 • člen parlamentu může též odstoupit
 • členové tlumočí na jednáních parlamentu názory, návrhy a připomínky svých spolužáků
 • informace z jednání budou předávány všem žákům školy v rozhlasových relacích či ústní formou během vyučování.

Zápisy ze schůzek