Proběhlo naše setkání se starostou obce Povrly

Ve čtvrtek 20. 10. 2016 se náš ekotým sešel se starostou naší obce Petrem Hadrabou. Pan starosta si udělal čas, aby s námi projednal naše připomínky a návrhy a akce, které by mohly vylepšit život v obci a ve škole po ekologické stránce. Schůzky se zúčastnili členové Ekotýmu z druhého stupně školy, ti mladší byli na výjezdu. Po krátkém přivítání jsme s panem starostou projednávali naše návrhy k jednotlivým tématům Ekoškoly, přičemž jsem jako podklady používali různé tabulky spotřeby energií a vody z minulých let a jejich porovnání.

Jedním z témat byla problematika fotovoltaických článků, které jsou na střeše školy. Probíraly se náklady vynaložené jejich instalaci v porovnání s tím, kolik energie jsou schopné vyrobit. Další velmi obsáhlou částí této schůze byla diskuze o výměně starých oken za plastové a důvody jejího zdržení. Přítomní žáci měli příležitost si poslechnout, jak probíhalo plánování tohoto projektu. Pro mnohé byly novinkou informace o financování podobných renovací a oprav. V souvislosti se spotřebou energií v naší škole jsme poukázali na to, že by se dalo uvažovat nad koupí perlátorů – pro úsporu vody – a prodlužovacích kabelů, aby se omezilo množství elektřiny používané na provoz našich dvou počítačových učeben. Zde jsme byli odkázáni na školní rozpočet. Také jsme navrhli, aby byly do obce umístěny odpadkové koše na dva typy odpadu. Prvním typem jsou psí exkrementy. Někteří nezodpovědní majitelé po svých miláčcích bohužel stále neuklízí. Domníváme se, že pokud by měli přímo před nosem tyto odpadní nádoby i s pytlíky, mohlo by to přístup takovýchto lidí poněkud změnit. Druhým typem odpadu jsou nápojové kartony. Je sice možné je odevzdat ve sběrném dvoře, ale tam je odnáší jen zlomek obyvatel. Umístění kontejnerů na tento druh odpadu do naší obce by mohlo v tomto směru pomoci, aby se krabice od nápojů neocitaly v takové míře v komunálním odpadu. Schůze přinesla mnoho zajímavých možností a námětů. Jménem Ekotýmu tímto děkuji panu Hadrabovi za informace a věnovaný čas, a doufáme v další spolupráci.