Den s devítkou z Roudnice

Středa 15. června se stala dnem, kdy žáci devátého ročníku zdatně reprezentovali naši školu. Jako hostitelé přivítali a provedli školou milou návštěvu. Jednalo se o žáky 9. třídy základní školy z Roudnice nad Labem, které doprovázela zástupkyně školy a třídní učitelka žáků. Naši deváťáci si pro ně připravili následující program. Uvítání proběhlo na nádraží Povrly, kde je očekávali chlapci s paní učitelkou Melounovou. Cestou do školy je seznámili s obcí, představili jim sportovní a zimní stadion, využívané při hodinách tělesné výchovy, v areálu školy je seznámili s naučnou stezkou.

Po vstupu do školy se žáci obou tříd navzájem přivítali a následovala prohlídka školy. Jednotliví žáci jim postupně představili aktivity a práci žáků v rámci programu Ekoškola, činnost parlamentu školy, zastoupené zájmové kroužky. Návštěva si též se zájmem prohlédla místnost modelářského kroužku, navštívila třídu I. B, kde se seznámila se s programem Začít spolu a s prací prvňáků v centrech. Prohlédli a ocenili výzdobu školy, naši deváťáci též představili své ročníkové práce, v rámci kterých provedli dílčí úpravy učeben či zařízení školy. Společně navštívili učebnu Etické výchovy a na závěr prohlídky školy mohli shlédnout prezentaci letošní ročníkové práce žáka 9. ročníku. Po krátké přestávce následovala druhá část programu, kdy naši deváťáci pod vedením pana učitele Kováře připravili pro své vrstevníky ukázku zajímavé výuky fyziky. Žáci se rozdělili do center a své protějšky si vyzkoušeli ze základních fyzikálních zákonitostí a jevů. Vedle klasických pokusů s elektřinou a zvukem (elektrický obvod formou hry, hraní na skleničky) žáci předvedli pokusy z optiky (laserový paprsek ve skutečnosti i s využitím výpočetní techniky), Faradayův objev elektromagnetické indukce či netradiční pokusy s elektrostatikou. Svůj úkol naši deváťáci splnili skvěle. V poslední části programu návštěvy se role vyměnily. Naši žáci i učitelé byli seznámeni s využitím Kim-ballu v hodinách tělesné výchovy. Společně si pod vedením p. učitelky vyzkoušeli několik zajímavých sportovních aktivit s tímto míčem. Čas strávený společně s návštěvníky velmi rychle uběhl. Při rozloučení jsme si všichni rádi vyslechli slova pochvaly za připravený program a hlavně ocenění vystupování a zapojení našich deváťáků. Jsme též rádi, že bylo dohodnuto v programu vzájemných návštěv pokračovat v dalším školním roce. Na závěr tímto ještě jednou děkujeme našim deváťákům za skvělé zahájení této velmi zajímavé spolupráce se základní školou z jiného regionu.