projekty a dotace

 • Tento projekt byl podpořen MAS Labské skály v rámci 1. výzvy – IROP – Kvalitní školy pro všechny z alokace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014-2020, reg. projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006113
 • Projekt ZVÝŠENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PŘEDMĚTU SVĚT PRÁCE je spolufinancován Evropskou unií.
 • Rekonstrukce učebny kuchyňky na nové moderní prostory v rámci předmětu Svět práce.
 • Aktivity zajišťující rovněž bezbariérový přístup jak do budovy školy, tak do rekonstruované učebny a bezbariérové WC.

 

 

 

 

O KROK DÁL

 • Naše mateřská škola, základní škola a školní družina realizují společně projekt s názvem O krok dál, registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011392,
  podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.
 • Doba realizace projektu je od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2021.
 • Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv, extrakurikulární rozvojové aktivity pro žáky základní školy – Čtenářský klub, Klub zábavné logiky, Badatelský klub, Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, využití ICT ve vzdělávání ve školní družině, zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v mateřské škole, personální podporu školní družiny – školní asistent, projektové dny mateřské školy, základní školy a školní družiny a komunitně osvětová setkávání v mateřské škole
 • Hlavními cíli projektu jsou zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ, zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, zvýšení kvality odborné přípravy včetně posílení její relevance pro trh práce, sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání.
 • Tento projekt je spolufinancován EU.

2017_logo_projekt_pocitame_s_vami

 • V rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ se naše škola zapojila ve školním roce 2016/2017 do projektu s názvem „Počítáme s vámi“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001413.
 • Díky dotaci jsme mohli přijmou na ZŠ speciálního pedagoga, do MŠ školního asistenta.
 • Děti mohou navštěvovat mimoškolní vzdělávací aktivity – 4 kroužky doučování, 2 čtenářské kluby klub zábavné logiky a deskových her
 • pro pedagogy je zajištěno další vzdělávání v oblasti matematické gramotnosti (ZŠ) a inkluzivního vzdělávání (MŠ)
 • učitelé ZŠ si mohou zvýšit kompetence ve využívání metody CLIL nebo si vyzkoušet tandemovou výuku.

 

2014_logo_projekt_didaktika_pro_kyberprostor (3K)

 • V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
  prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání,
  oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání výzva 57
  se naše škola zapojila do projektu Šikovné ruce,
  reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/57.0341

2014_logo_projekt_didaktika_pro_kyberprostor (3K)

 • V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
  prioritní osy 1– Počáteční vzdělávání,
  oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání výzva 56
  se naše škola zapojila do projektu Angličtina bez hranic,
  reg. č.: CZ.1.07./1.1.00/56.1389

JA_czech (8K)

 • Ve školním roce 2014/2015 je naše škola zapojena do projektu Minipodnikání na ZŠ (Reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0062)
 • Realizátorem je vzdělávací nezisková organizace Junior Achievement o.p.s. a Vysoká škola ekonomická v Praze.
 • Projekt je podpořen ESF, EU, MŠMT ČR, a OP vzdělávání pro konkurenceschopnost.
 • Do projektu se zapojilo 19 minipodniků z celé ČR.
 • Rozhodli jsme se, že výtěžek z „podnikání“ předáme Fondu Sidus (www.fondsidus.cz), který si klade za cíl dlouhodobě podporovat nemocné a potřebné. S touto obecně prospěšnou
  společností mnoho let spolupracujeme.
 • Na naší škole vznikly dva minipodniky MarPo a Green4Kids

VSE_ekonomicka (9K)

Škola je zapojena do výzvy EU peníze školám.

V rámci klíčové aktivity III/2 (Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT) jsme zpracovali DUMy z těchto tematických okruhů:

 • Český jazyk(I. a II. st.), Anglický jazyk, Dějepis(II. st.), Dějepis – konflikty, Fyzika(6. a 7. r.), Fyzika(8. a 9. r.)
 • Geologie(II. st.), Hudební výchova, Lidské tělo(I. st.), Matematika(I. a II. st.), Objevy(I. st.), Přírodověda
 • Regionální zeměpis, ČJ – Cvičení pro dys poruchy, Živá příroda(II.st.), Chemie(II. st.), Výchova ke zdraví
 • Výtvarná výchova

Pro kontakt na tvůrce DUMů využijte školní email.

 

2014_logo_projekt_didaktika_pro_kyberprostor (3K)

Naše škola se zapojila do projektu Didaktika pro kyberprostor (DIKYPR),
Reg. Č.: CZ.1.07./1.3.00/51.0027, jako partner společnosti itelligence, a.s.

2014_itelligence-logo (7K)

 • Projekt je zaměřen na vzdělávání pedagogů v oblasti práce s mobilními ICT typu notebook/tablet.
 • Škola je spolupracující organizací projektu Region.
 • Program environmentální výchovy v Ústeckém a Karlovarském kraji.